Zápis do MŠ

 

Zápis pro školní rok 2022/2023 do mateřské školy Adélka proběhne 9. května 2022 od 13 do 17 hod.

Dokumenty k zápisu:

 1. Vyplněná žádost k předškolnímu vzdělávání, kterou si můžete osobně vyzvednout v MŠ nebo si stáhnout ze stránek www.msadelka.cz a
 2. kopie rodného listu dítěte
 3. potvrzení pediatra že je dítě řádně očkované, které je součástí žádosti k předškolnímu vzdělávání,

můžete doručit následujícími způsoby:

 1. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na e-mailovou adresu cabrnoch.jiri@zs-raf.cz
 2. do datové schránky, ID: 5akt3fx
 3. poštou doporučeně na adresu MŠ Adélka, Letců R.A.F.1989, 288 02  Nymburk (rozhodující je datum podání na poštu)
 4. vhozením do označené schránky na plotě MŠ, výjimečně osobním podáním do kanceláře MŠ dne 10.5.2021 od 13-17 hod.

Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží
e-mailem , SMS zprávou nebo osobně  dne 9. 5. 2022 a pod tímto registračním číslem, dle školského zákona č. 561/2004 Sb., budou přijaté děti zveřejněny dne 16. 5. 2022 v 8 hod. na stránkách www.msadelka.cz také na venkovních dveřích a vrátkách MŠ.    

  Záporná rozhodnutí budou 20. 5. 2022 odeslána doporučeným dopisem zákonnému zástupci, který má možnost 20. 5. 2022 od 10,30hod do 12,00hod. nahlédnout do spisu v MŠ, kde byla žádost zaregistrována.

Další informace:

Zákonní zástupci mají možnost podat žádost do 3 právních subjektů, tzn. 3 přihlášky, které zašlou nebo předají do konkrétních MŠ, které preferují v rámci právního subjektu.

Právní subjekty:

1) ZŠ a MŠ Letců R. A. F.

 • MŠ Adélka
 • MŠ U pejska a kočičky
 • MŠ Větrník

2) ZŠ a MŠ Komenského

 • MŠ Sluníčko
 • MŠ Čtyřlístek

3) ZŠ a MŠ Tyršova

 • MŠ Růženka

 

Nezapomeňte vyplnit v žádosti (nahoře), kterou mateřskou školu preferujete v rámci právního subjektu ZŠ a MŠ Letců R.A.F. na prvním, druhém a třetím místě.

( MŠ Adélka, MŠ U pejska a kočičky, MŠ Větrník)

 Jestliže dáváte žádost do jiných mateřských škol v Nymburce, prosíme, uveďte, v jakém pořadí mateřské školy preferujete.

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku od 2 zpravidla do 6 let (dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2022 dovrší věk 5 let
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.
 • Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popřípadě má potvrzeno od pediatra, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů – neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
 • Přijímány budou děti do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení vedeného MŠMT
 • Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne volnou kapacitu míst v mateřské škole pro daný školní rok, vychází ředitel (ka) školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole z kritérií uvedených níže.

Kritéria

Přednostně se přijímá:

1. Dítě s povinným předškolním vzděláváním s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové MŠ*, nebo doložený pobyt nájemní smlouvou případně jiným potvrzením o místě bydliště v Nymburce.

2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne třetího roku věku s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové MŠ*, nebo doložený pobyt nájemní smlouvou případně jiným potvrzením o místě bydliště v Nymburce.

3. Dítě, jehož sourozenec již navštěvuje příslušnou mateřskou školu.

*vztahuje se na celé město Nymburk dle vyhlášky č. 1/2017 ze dne 1. 3. 2017.

Informace ke kritériím:

– V rámci jednotlivých kritérií postupujeme dle data narození a to od nejstaršího

– Kritérium trvalého pobytu se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce.

– Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu § 20 odst. 2, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

Přihláška ke stažení .