Zápis do MŠ

Zápis pro školní rok 2023/2024 

do Mateřských škol, které jsou součástí ZŠ Letců R.A.F.

Přihlášku k předškolnímu vzdělávání si můžete osobně vyzvednout v MŠ nebo si ji stáhnout z webových stránek mateřských škol: MŠ Adélka, U Pejska a kočičky a Větrník.

Přihlášku vyplňte, nechte  ji potvrdit od pediatra, že je dítě řádně očkované nebo že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. (Toto neplatí pro dítě, které má povinné předškolní vzdělávání – tedy dovrší do 31.8.2023  pěti let).

Žádost přineste osobně do mateřské školy, kterou upřednostňujete  10.května 2023 od 13 – 17 hod.

S sebou vezměte rodný list dítěte k nahlédnutí.

V případě, že nemůžete  žádost donést osobně, můžete ji poslat s kopií rodného listu:

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na e-mailovou adresu: jiri@zs-raf.cz
 • do datové schránky, ID: 5akt3fx
 • poštou doporučeně na adresu mateřských škol (rozhodující je datum podání na poštu).

Vaše žádost bude v MŠ zaevidována pod registračním číslem, které zákonný zástupce obdrží buď

 • e-mailem
 • SMS zprávou
 • Osobně, dne 10. 5. 2023

 

Pod tímto registračním číslem, budou, dle školského zákona č. 561/2004 Sb., přijaté děti zveřejněny dne 22. 5. 2023 v 8 hod. na  webových stránkách a venkovních nástěnkách mateřských škol.  

Zákonní zástupci mají možnost 25. 5. 2023 od 10,30 hod do 12,00 hod. nahlédnout do spisu v MŠ, kde byla žádost zaregistrována.

Záporná rozhodnutí budou 25. 5. 2023 odeslána doporučeným dopisem.

 

DALŠÍ INFORMACE:

Zákonní zástupci mají možnost podat žádost do 3 právních subjektů, tzn. 3 přihlášky, které zašlou, nebo předají do konkrétních MŠ, které preferují v rámci právního subjektu.

Právní subjekty:

1) ZŠ a MŠ Nymburk, Letců R. A. F.

                 MŠ Adélka,  MŠ U Pejska a kočičky,  MŠ Větrník

2) ZŠ a MŠ Nymburk, Komenského

                  MŠ Sluníčko, MŠ Čtyřlístek

3) ZŠ a MŠ Nymburk, Tyršova

                  MŠ Růženka

Nezapomeňte vyplnit v žádosti (nahoře), kterou mateřskou školu preferujete v rámci právního subjektu ZŠ a MŠ Letců R.A.F. na prvním, druhém a třetím místě. (MŠ Adélka,  MŠ Pejsek a kočička, MŠ Větrník)

Jestliže dáváte žádost do jiných mateřských škol v Nymburce, prosíme, uveďte, v jakém pořadí mateřské školy upřednostňujete.

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku od 2 zpravidla do 6 let (dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů).
 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2023 dovrší věk 5 let
 • Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2023.
 • Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popřípadě má potvrzeno od pediatra, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů – neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání. /Zákonní zástupci, jejichž dítě dosáhne do 31. 8. 2023 pěti let, nemusí dodávat potvrzení o očkování od pediatra ani žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře./
 • Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne volnou kapacitu míst v mateřské škole pro daný školní rok, vychází ředitel/ka školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole z kritérií uvedených níže.

 

I.KRITÉRIA PRO PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ DO NYMBURSKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL:

1) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání (dle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) s trvalým pobytem nebo místem bydliště v Nymburce.

2) Místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu spádové MŠ*, nebo pobyt ve městě doložený nájemní smlouvou případně jiným potvrzením o místě bydliště – podle data narození od nejstaršího.

3) Starší sourozenec/sourozenci, jsou-li žáky příslušné mateřské školy.

II. KRITÉRIA PRO URČENOU MŠ ADÉLKA NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024:

1) Dle § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, přijímá MŠ Adélka děti zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Tyršova 446 – p.o., Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Komenského 589 – p.o., Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Letců R.A.F. 1989 – p.o. a Nemocnice Nymburk s.r.o., které jsou tělesně i duševně způsobilé k této formě vzdělávání.

2) V případě, že nebude využita kapacita pro vzdělávání dětí v určené MŠ Adélka dle bodu 1), platí pro přijetí dětí kritéria uvedená v odstavci I.

 

Celková kapacita MŠ Adélka je 144 dětí. V letošním roce má školka celkem 60 předškoláků. Maximální počet přijímaných dětí do MŠ Adélka pro školní rok 2023/2024 je 60 dětí.

 

Kritérium trvalého pobytu a spádové oblasti se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu § 20 odst. 2, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

 

Termín zápisu je stanoven na středu 10.05.2023 od 13:00 do 17:00.

*vztahuje se na celé město Nymburk dle vyhlášky č. 1/2017 ze dne 1. 3. 2017.

 

Pokud nám chcete administrativu se zápisem do MŠ  ulehčit a zápis tím výrazně zrychlit, vyplňte formulář „elektronická přihláška k zápisu“ v následujícím odkazu. 

Upozorňujeme ale,  že zároveň musíte vyplnit žádost o přijetí (odkaz dole) a k zápisu přijít.  Děkujeme.

Elektronická přihláška k zápisu

Žádost o přijetí ke stažení