Zápis do MŠ

Den otevřených v MŠ Adélka pro rok 2019 bude probíhat 12. 4. 2019 od 9.00 do 11.00 hod.

Zápis do MŠ Adélka se koná 13.5. 2019 od 13.00 do 17.00
S sebou přineste vyplněnou přihlášku potvrzenou od lékaře, rodný list dítěte a Váš občanský průkaz, cizinci povolení k pobytu.
Zveřejnění výsledků: 23.5. 2019
Nahlédnutí do spisu: 24.5. 2019 od 10.30 do 12.00
Odeslání záporných rozhodnutí: 28.5. 2019

 

Kritéria

  • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let (dle § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiné vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů)
  • Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popřípadě má doklad, že je imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a ve znění pozdějších předpisů – neplatí pro děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání
  • Pokud počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhne volnou kapacitu míst v mateřské škole pro daný školní rok, vychází ředitel(ka) školy při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole z kritérií uvedených níže.
  • Přijímány budou děti do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení vedeného MŠMT
  • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti s povinností předškolního vzdělávání (v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti po odkladu povinné školní docházky).
  • Místo pobytu na území města Nymburk – buď trvalý pobyt dítěte, nebo pobyt ve městě doložený nájemní smlouvou případně jiným potvrzením o místě bydliště v Nymburce
  • Věk dítěte podle data narození v pořadí od nejstaršího
  • V případě, že nebude naplněna kapacita mateřské školy dle výše uvedených kritérií, budou přijímány děti z jiných obcí, podle data narození v pořadí od nejstaršího. Přihláška ke stažení zde.

Vyplněnou a potvrzenou od lékaře odevzdejte v termínu zápisu.