GDPR

Obecné informace o zpracování osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p. o., IČO: 70926298 (dále jen ZŠ a MŠ Nymburk): je příspěvkovou organizací Středočeského kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem je vzdělávání žáků v předškolní a základní vzdělávací soustavě.
V rámci zajišťování svých činností provádí ZŠ a MŠ Nymburk, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • Přijímání do všech ročníků vzdělávání
 • Zajištění předškolního a základního vzdělávání
 • Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Poskytování poradenských služeb ve školách
 • Zajištění školního stravování
 • Evidence čtenářů školní knihovny
 • Výběrová řízení na zaměstnance
 • Pracovněprávní a mzdová agenda
 • Evidence uchazečů o zaměstnání
 • Evidence úrazů
 • Ochrana majetku a osob
 • Prezentace ZŠ a MŠ Nymburk
 • Organizace zájezdů, exkurzí a sportovních kurzů
 • Projekty, žádosti o dotace
 • Vedení účetnictví ZŠ a MŠ Nymburk
 • Smlouvy, objednávky služeb

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí:

V rámci akcí (např. Jarmark, školní olympiády, soutěže atd..) pořádaných ZŠ a MŠ Nymburk budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. ZŠ a MŠ Nymburk nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. c) GDPR splnění právní povinnosti, která se na příspěvkovou organizaci vztahuje.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u ZŠ a MŠ Nymburk nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 5. Máte právo:
  •  požadovat umožnění přístupu k svým osobním údajům a osobním údajům žáka,
  •  požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u ZŠ a MŠ Nymburk jsou nepřesné),
  •  požadovat vymazání osobních údajů žáka, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  •  podat stížnost u dozorového orgánu.
 6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 7. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.
 8. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  Mgr. Petr Černohous – Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, Nymburk, 28802
  Tel.: 727 983 547, 325 501 571 , email: petr.cernohous@meu-nbk.cz

  INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE    DÍTĚTE/ŽÁKA

   Informace o zpracování osobních údajů

  V souvislosti s prováděním testování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování osobních údajů Vašeho dítěte V souladu s čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (ON, GDPR) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, pro jaký účel, na základě jakého právního titulu, jak dlouho a jakým způsobem bude zpracování probíhat a jaká jsou Vaše práva.

  Správce údajů: (škola: název, IČO, adresa, oficiální e-mail, telefon)

  Jaká je odpovědnost správce?

  Jako správce (škola) jsme odpovědni za veškerá zpracování osobních údajů Vašeho dítěte v rámci agendy testování dětí a žáků na nemoc COVID-19.

  O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

  Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

  Mgr. Petr Černohous, DiS.

  tel.: 325 501 309, 727 983 547

  e-mail: poverenec@meu-nbk.cz

  adresa: Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk

   

  Osobní údaje zpracováváme k účelu zajistit povinnost neumožnit přítomnost netestovaných osob na prezenční výuce, a tím omezit šíření viru SARS-CoV-2 v době probíhající pandemie COVID-19.

  Právním důvodem zpracování je plnění právní povinnosti dle čl. 6 odst. 1 písm. c) ON, která se vztahuje na správce, a v případě údaje o výsledku testu jako zvláštního (citlivého) údaje také čl. 9 odst. 2 písm. i) ON, tedy že zpracování je nezbytné z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví.

  Právním základem pro zpracování osobních údajů je § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a § 2 zákona č. 94/2021 Sb. o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a mimořádné opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 pod č. j.: MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN, kterým se nařizuje školám a školským zařízením zajistit testování dětí a žáků na COVID-19.

  Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, třída, datum provedení testu a výsledek testu, informace o výjimce z povinného testování nebo datum testování na jiném místě.

  Osobní údaje budou zpracovávány do konce školního roku 2020/2021, resp. do 30 dnů po skončení platnosti mimořádného opatření nařizujícího provádění testování.

  Osobní údaje jsou v případě pozitivně testovaného dítěte/žáka předávány orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanici). Mohou být také zpřístupněny oprávněným kontrolním orgánům při kontrole plnění mimořádného opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví.

  Podle ustanovení článku 12 až 22 ON můžete uplatnit právo na přístup k osobním údajům, opravu či aktualizaci údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování údajů, a rovněž máte právo podat stížnost dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

  Správce nebude provádět automatizované rozhodování, včetně profilování.

  Informace o zpracování osobních údajů školou (školským zařízením) naleznete také zde: (uveďte odkaz na stránky školy)